10.1. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Anahtar kavramlar: elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, Ohm Yasası, eşdeğer direnç, iç direnç,
elektromotor kuvveti, elektrik enerjisi, elektriksel güç, manyetik alan.

10.1.1. ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARKI VE DİRENÇ
10.1.1.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.
a) Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramının açıklanması sağlanır.
b) Katı, sıvı, gaz ve plazmalarda elektrik iletimine değinilir.
10.1.1.2. Katı bir iletkenin direncinin bağlıolduğu değişkenleri analiz eder.
a) Deney veya simülasyonlardan yararlanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri ve
matematiksel modeli çıkarmaları sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
b) İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimine ve renk kodlarıyla direnç okuma işlemlerine girilmez.

10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
10.1.2.1. Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
a) Voltmetre ve ampermetrenin direnç özellikleri ile devredeki görevleri açıklanır.
b) Öğrencilerin basit devreler üzerinden deney yaparak elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı
arasındaki ilişkinin (Ohm Yasası) matematiksel modelini çıkarmalarısağlanır.
c) Elektrik devrelerinde eşdeğer direnç, direnç, potansiyel farkı ve elektrik akımı ile ilgili
matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır.
10.1.2.2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.
a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlarla üreteçlerin bağlanma şekillerini incelemeleri ve
tükenme sürelerini karşılaştırmaları sağlanır. Üreteçlerin ters bağlanması da dikkate alınır.
b) Elektromotor kuvvetleri farklı üreteçlerin paralele bağlanmasına girilmez.
c) Üreteçlerin iç dirençleri örneklerle açıklanır, iç dirençler ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
ç) Öğrencilerin üretecin keşfi üzerine deneyler yapan bilim insanları Galvani ve Volta’nın bakış
açıları arasındaki farkı tartışmaları sağlanır.
d) Kirchhoff Kanunlarına girilmez.
10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
a) Elektrik enerjisi ve elektriksel güç ilişkisi ile mekanik enerji ve mekanik güç ilişkisi arasındaki
benzerliğe değinilir.
b) Bir direncin birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi ile ilgili hesaplamalar dışında matematiksel
hesaplamalara girilmez.
c) Öğrencilerin ısı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü açıklamaları sağlanır.
ç) Lamba parlaklıklarının karşılaştırılması sağlanır.
10.1.2.4. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik
önlemlerini açıklar.

10.1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN
10.1.3.1. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.
a) Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı incelemeleri
sağlanır.
b) Mıknatısların manyetik alanının manyetik alan çizgileri ile temsil edildiği vurgulanır.
c) Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

10.1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN
10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen
değişkenleri analizeder.
a) Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı etkileyen
değişkenleri belirlemeleri sağlanır.
b) Sağ el kuralı verilir. Manyetik alanın yönü ve şiddeti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
c) Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerine
değinilir.
ç) Elektromıknatıs tanıtılarak kullanım alanlarına örnekler verilir.
10.1.4.2. Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar.
a) Öğrencilerin pusula ile yön bulmaları sağlanır.
b) Arılar, göçmen kuşlar, bazı büyükbaş hayvanlar gibi canlıların yerin manyetik alanından
yararlanarak yön buldukları belirtilir.

10.2. BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
Anahtar kavramlar: katı basıncı, akışkan basıncı, basınç kuvveti, Pascal Prensibi, Bernoulli İlkesi,
Archimedes İlkesi, kaldırma kuvveti.

10.2.1. BASINÇ
10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri
açıklar.
a) Öğrencilerin, günlük hayattan basıncın hayatımıza etkilerine örnekler vermeleri sağlanır. Basıncın hâl
değişimine etkileri vurgulanır.
b) Katı ve durgun sıvı basıncı ve basınç kuvveti ile ilgili matematiksel modeller verilir. Bileşenlerine ayırma
ve matematiksel hesaplamalara girilmez.
c) Torricelli deneyi açıklanır ve kılcallık ile farkı belirtilir.
ç) Basınç etkisiyle çalışan ölçüm aletlerinden barometre, altimetre, manometre ve batimetre hakkında
bilgi verilir.
d) Pascal Prensibi’ne değinilir. Gaz basıncı ve Pascal Prensibi ile ilgili matematiksel modeller verilmez.
10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.
a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak kesit alanı, basınç ve akışkan sürati arasında bağlantı
kurulması sağlanır.
b) Bernoulli İlkesi’nin günlük hayattaki örnekler (çatıların uçması, şemsiyenin ters çevrilmesi, rüzgârlı
havalarda kapıların sert kapanması gibi) üzerinden açıklanması sağlanır.
c) Bernoulli İlkesi’yle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
ç) Günlük hayatta akışkan basıncının sağlayabileceği kolaylıklar (uçakların uçması gibi) ve olumsuz
etkilerine karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri (yüksek süratle hareket eden araçlara
yaklaşılmaması gibi) vurgulanır.
d) Tansiyonun damarlardaki kan basıncı olduğu vurgulanarak öğrencilerin tansiyon aletinin çalışma
prensibini araştırmaları sağlanır.

10.2.2. KALDIRMA KUVVETİ
10.2.2.1. Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından
kaynaklandığını açıklar.
a) Archimedes İlkesi açıklanır. Yüzme, askıda kalma ve batma durumlarında kaldırma kuvveti ile cismin
ağırlığının büyüklükleri karşılaştırılır.
b) Kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.2.2.2. Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi’ni kullanarak çözüm önerisi üretir.

10.3. DALGALAR
Anahtar kavramlar: dalga, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız, genlik, atma,
dalga tepesi, dalga çukuru, odak noktası, merkez, stroboskop, rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, tını,
yankı, uğultu, gürültü, ses kirliliği, deprem dalgası.

10.3.1. DALGALAR
10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
a) Deney, gözlem veya simülasyonlarla kavramların açıklanması sağlanır.
b) Periyot ve frekans kavramlarının birbiriyle ilişkilendirilmesi ve matematiksel model oluşturulması
sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
c) Dalganın ilerleme hızı, dalga boyu ve frekans kavramları arasındaki matematiksel model verilir.
Matematiksel hesaplamalara girilmez.
ç) Dalganın ilerleme hızının ortama, frekansın kaynağa bağlı olduğu vurgulanır.
10.3.1.2. Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.
Öğrencilerin dalga çeşitlerine örnekler vermeleri sağlanır.

10.3.2. YAY DALGASI
10.3.2.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
a) Atmanın dalgaların özelliklerini incelemek için oluşturulduğu vurgulanır.
b) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atma ve periyodik dalgayı incelemeleri sağlanır.
10.3.2.2. Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder.
a) Öğrencilerin gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenleri
açıklaması sağlanır. Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
b) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atmaların sabit ve serbest uçtan yansıma
durumlarını incelemeleri sağlanır.
c) Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların özellikleri üzerinde durulur.
ç) Öğrencilerin deney ya da simülasyonlarla iki atmanın karşılaşması durumunda meydana gelebilecek
olayları gözlemlemesi sağlanır.

10.3.3. SU DALGASI
10.3.3.1. Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
Kavramlar doğrusal ve dairesel su dalgaları bağlamında ele alınır.
10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder.
a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının yansıma hareketlerini
çizmeleri sağlanır.
b) Doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansıması dikkate alınır.
c) Dairesel su dalgalarının doğrusal engelden yansıması dikkate alınır, parabolik engelden yansımasında
ise sadece odak noktası ve merkezden gönderilen dalgalar dikkate alınır.
ç) Matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.3.3.3. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla ortam derinliğinin dalganın hızına etkisini
incelemeleri ve dalga boyundaki değişimi gözlemlemeleri sağlanır.
b) Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
c) Stroboskopun dalga boyu ölçümünde kullanıldığından bahsedilir, matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.3.3.4. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.
a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının kırılma hareketlerini
çizmeleri sağlanır. Su dalgalarının mercek şeklindeki su ortamından geçişi ile ilgili kırılma hareketlerine
girilmez.
b) Dairesel su dalgalarının kırılması konusuna girilmez.
c) Su dalgalarının kırılma hareketi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

10.3.4. SES DALGASI
10.3.4.1. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
a) Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları ile sınırlı kalınır.
b)Uğultu, gürültü ve ses kirliliği kavramlarına değinilir.
c) Farabi’nin ses dalgaları ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilir.
10.3.4.2. Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.

10.3.5. DEPREM DALGASI
10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar.
a) Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgi verilir.
b) Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez.
10.3.5.2. Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir.

10.4. OPTİK
Anahtar kavramlar: aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yarı gölge, yansıma, odak noktası,
merkez, tepe noktası, asal eksen, kırılma, kırıcılık indisi, Snell Yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür
uzaklık.

10.4.1. AYDINLANMA
10.4.1.1. Işığın davranış modellerini açıklar.
Modeller açıklanırken ayrıntılara girilmez.
10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar.
a) Deney yaparak veya simülasyonlarla aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı kavramları arasında
ilişki kurulur.
b) Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili matematiksel modeller verilir.
Matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.4.2. GÖLGE
10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.
a) Öğrencilerin gölge ve yarı gölge alanlarını çizmeleri ve açıklamaları sağlanır.
b) Gölge ve yarı gölge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

10.4.3. YANSIMA
10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıylailişkilendirir.
a) Yansıma Kanunları üzerinde durulur.
b) Işığın düzgün ve dağınık yansımasının çizilerek gösterilmesi sağlanır.
c) Görme olayında yansımanın rolü vurgulanır.

10.4.4. DÜZLEM AYNA
10.4.4.1. Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar.
a) Düzlem aynada görüntü özellikleri yapılan çizimler üzerinden açıklanır.
b) Kesişen ayna, aynanın döndürülmesi, hareketli ayna ve hareketli cisim konularına girilmez.
c) Deney veya simülasyonlarla görüş alanına etki eden değişkenler ile ilgili çıkarım yapılması sağlanır.
Çıkarım yapılırken saydam ve saydam olmayan engeller de dikkate alınır. Matematiksel hesaplamalara
girilmez.

10.4.5. KÜRESEL AYNALAR
10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
Küresel aynalarda özel ışınların yansımasının çizilmesi sağlanır.
10.4.5.2. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.
a) Deney veya simülasyonlarla görüntü oluşumunun ve oluşan görüntü özelliklerinin yorumlanması
sağlanır.
b) Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları küresel ayna gibi davranan cisimlere örnekler vermeleri
sağlanır.
c) Küresel aynalarla ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

10.4.6. KIRILMA
10.4.6.1. Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ileilişkilendirir.
a) Deney veya simülasyonlar kullanılarak ortam değiştiren ışığın ilerleme doğrultusundan sapma
miktarının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeleri sağlanır. Snell Yasası’nın matematiksel modeli verilir.
b) Kırılma indisinin, ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkili bir bağıl değişken olduğu
vurgulanır.
c) Snell Yasası ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlarla oluşturulan tam yansıma olayını ve sınır açısını
yorumlamaları sağlanır.
b) Tam yansımanın gerçekleştiği fiber optik teknolojisi, serap olayı, havuz ışıklandırması örneklerine yer
verilir.
c) Tam yansıma ve sınır açısı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.4.6.3. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar.
a) Öğrencilerin deney yaparak ışığın izlediği yolu çizmeleri ve günlük hayatta gözlemlenen olaylarla ilişki
kurmaları sağlanır.
b) Görünür uzaklıkla ilgili matematiksel model verilmez. Matematiksel hesaplamalara girilmez.

10.4.7. MERCEKLER
10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
a) Merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu faktörlere değinilir. Matematiksel model verilmez.
b) Cam şişelerin ve cam kırıklarının mercek gibi davranarak orman yangınlarına sebep olduğu
açıklanır. Çevre temizliği ve doğal hayatı korumanın önemi vurgulanır.
10.4.7.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.
a) Merceklerdeki özel ışınlar verilir. Görüntü oluşumlarına dair çizimler yaptırılmaz.
b) Deney veya simülasyonlar yardımıyla merceklerin oluşturduğu görüntü özelliklerinin incelenmesi
sağlanır.
c) Öğrencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığına örnekler vermeleri sağlanır.
ç) Mercekler ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

10.4.8. PRİZMALAR
10.4.8.1. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.
a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlar yardımıyla prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yolu çizmeleri
sağlanır.
b) Öğrencilerin deney veya simülasyonlarla beyaz ışığın prizmada renklerine ayrılması olayını
gözlemlemeleri sağlanır.
c) Işık prizmalarının kullanım alanlarına örnekler verilir.
ç) Prizmalar ile ilgili matematiksel modeller verilmez.

10.4.9. RENK
10.4.9.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar.
a) Öğrencilerin ışık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırmaları sağlanır.
b) Işık ve boya renklerini ana, ara ve tamamlayıcı olarak sınıflandırmaları sağlanır. Işıkta ana renklerin
boyada ara renk, ışıkta ara renklerin boyada ana renk olduğu vurgulanır.
c) Işık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark vurgulanır.
ç) Öğrencilerin beyaz ışığın ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişine ve soğurulmasına ilişkin örnekler
vermeleri sağlanır.